Algemene Voorwaarden


PARTNERS IN FINANCE ACCOUNTANTS & ADVISEURS B.V.
te Rockanje, Hellevoetsluis en Oud-Beijerland

 

A. Algemeen deel (algemeen geldend)

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Partners in Finance Accountants & Adviseurs BV : de besloten vennootschap handelend onder de naam Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. met vestigingen in Rockanje, Hellevoetsluis en Oud-Beijerland

Opdrachtgever : degene die aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden alsmede degene aan wie Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. opgedragen of op te dragen werkzaamheden, daaronder begrepen een door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. aan Opdrachtgever gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden.
2.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1
Ieder door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. gedaan aanbod tot het verrichten van werkzaamheden blijft geldig gedurende een termijn van veertien dagen na de datum van de offerte, tenzij in of bij het aanbod uitdrukkelijk een andere geldigheidstermijn is genoemd of is bepaald dat het aanbod vrijblijvend is gedaan.
3.2
Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan.
3.3
De overeenkomst komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. gedaan aanbod door Opdrachtgever uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. de aan Opdrachtgever toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, indien de door Opdrachtgever verstrekte opdracht niet is voorafgegaan door een aanbod van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V., op het moment waarop Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. met de uitvoering van die opdracht een aanvang maakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.
3.4
De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4 Benodigde informatie
4.1
Opdrachtgever is gehouden Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. tijdig alle informatie te verstrekken, welke Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan Opdrachtgever behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. verzocht.
4.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3
Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd extra honorarium voor het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.
4.4
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is gehouden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken waarin of waarop de door Opdrachtgever aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. verstrekte informatie is vastgelegd -waaronder begrepen documenten en magnetische of elektronische gegevensdragers -, op verzoek van Opdrachtgever aan deze terug te geven, zodra de opdracht waarvoor de informatie was verstrekt is uitgevoerd of de overeenkomst is beëindigd. Indien en voor zover tussen partijen niet anders is overeengekomen, worden die zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever teruggestuurd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bepaalt door welke persoon of personen uit haar organisatie de opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voorts bepaalt zij op welke wijze en met welke middelen de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen en aanwijzingen van Opdrachtgever, mits dit naar het oordeel van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
5.2
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
5.3
De opdracht wordt door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. uitgevoerd met inachtneming van de voor haar geldende gedrags- en/of beroepsregels. Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.
5.4
De uitvoering van de opdracht is niet (mede) gericht op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. gehouden is tot naleving van de door haar beroepsorganisatie ter zake uitgevaardigde frauderichtlijnen.
5.5
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is slechts bevoegd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, indien daaromtrent tussen partijen overeenstemming bestaat, tenzij uit de inhoud, aard strekking van de opdracht voortvloeit dat Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. daartoe ook zonder bedoelde overeenstemming bevoegd is dan wel naar het oordeel van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. de inschakeling van derden noodzakelijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.
5.6
Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, is hij daartoe slechts bevoegd nadat daaromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt.
5.7
Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn steeds richttermijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dan wel uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat die termijnen een definitief karakter hebben.

Artikel 6 Meerwerk
6.1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4.3 en 6.2, is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. slechts met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever bevoegd meer of andere werkzaamheden te verrichten dan waartoe opdracht is verstrekt en met betrekking tot die werkzaamheden honorarium en kosten in rekening te brengen.
6.2
Indien zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever meerwerk is verricht, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. het vermoeden ontleend dat die werkzaamheden krachtens aanvullende opdracht zij verricht, mits die aantekeningen betrekking hebben op tussen Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. en Opdrachtgever (mede) in verband met bedoelde werkzaamheden gevoerd overleg.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is verplicht tot geheimhouding van het bestaan en de inhoud van de opdracht, de door Opdrachtgever verstrekte informatie alsmede de resultaten van de door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden, daaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen en plannen. De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. krachtens wettelijke bepalingen of beroepsregelen tot bekend- of openbaarmaking verplicht is. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in de artikelen 5.5 en 5.6.
7.2
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd de door Opdrachtgever verstrekte informatie noch de resultaten van haar werkzaamheden voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens inhoud, aard of strekking van de opdracht bestemd is. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. voor zichzelf optreedt in een tuchtprocedure of gerechtelijke procedure, waarbij verstrekking van de betreffende gegevens naar haar oordeel in haar belang kan zijn. Voorts is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd de betreffende gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, mits daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op Opdrachtgever.
7.3
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is gehouden haar uit de artikelen 7.1 en 7.2 voortvloeiende verplichtingen eveneens op te leggen aan haar werknemers en door haar ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1
De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. in het kader van de opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V., voor zover die rechten niet tevens aan derden toekomen.
8.2
Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in artikel 8.1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doe lof terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.
8.3
In afwijking van het bepaalde in artikel 8.2 is Opdrachtgever bevoegd de in artikel 8.1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, voor zover zulks vereist is ter verkrijging van diens deskundig oordeel over de door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. verrichte werkzaamheden en/of de resultaten daarvan, dan wel een onderdeel daarvan, mits:
a) de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
b) de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. voldoende representatief wordt geacht;
c) opdrachtgever tevoren Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. informeert over de identiteit van de in te schakelen derde, de aard van de aan deze te verstrekken opdracht en aangeeft welke producten hem ter beschikking zullen worden gesteld.

Artikel 9 Honorarium
9.1
Het honorarium van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief reis- en verblijfkosten en andere in het kader van de opdracht gemaakte onkosten. Het wordt verschuldigd naarmate de werkzaamheden zijn verricht. De verschuldigdheid is niet afhankelijk van de resultaten van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden.
9.2
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voorafgaand aan de voltooiing van de opdracht lonen en/of kosten een wijziging ondergaan, is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd het honorarium dienovereenkomstig aan te passen, mits dit niet geschiedt binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
9.3
Het honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, wordt, afhankelijk van de aard van de opdracht en ter beoordeling van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. periodiek of na algehele uitvoering van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht, voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen.
9.4
Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst is Opdrachtgever gehouden tot algehele voldoening van het tot aan de beëindiging van de werkzaamheden verschuldigde honorarium, in voorkomend geval vermeerderd met onkosten en declaraties van bij de uitvoering van de
opdracht ingeschakelde derden.

Artikel 10 Betaling en zekerheid
10.1
Betaling door Opdrachtgever dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta door storting op of overschrijving naar een door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. aan te wijzen bankrekening.
10.2
Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1 genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij door dat enkele feit in verzuim, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, en is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
10.3
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
10.4
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat het verlangde voorschot te betalen
of de verlangde zekerheid te stellen, is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
10.5
Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 11 Reclames
11.1
Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. kenbaar te maken binnen dertig dagen na ontvangst van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
11.2.
Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens reclames als in artikel 11.1 bedoeld.
11.3
Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. terecht reclameert, is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde honorarium te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
11.4
Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1
De aansprakelijkheid van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal drie maal het bedrag van het honorarium, dat voor de ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht over de periode, gedurende welke de werkzaamheden zijn verricht, met dien verstande dat die periode beperkt blijft tot de laatste twaalf maanden, indien bedoelde werkzaamheden gedurende langere tijd zijn verricht. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. Onder Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
12.2
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichtingen of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V.
12.3
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden als bedoeld in artikel 5.6, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V.
12.4
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. geldende gedrags- of beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V.
12.5
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
12.6
Opdrachtgever vrijwaart Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met de door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. uitgevoerde opdracht, indien en voor zover deze het gevolg is van feiten en omstandigheden op grond waarvan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. krachtens het bepaalde in de artikelen 12.2 en 12.3 niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13 Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dierzake vervallen.

Artikel 14 Beëindiging overeenkomst
14.1
Ieder van partijen is te allen tijde bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
14.2
Indien de overeenkomst door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. wordt beëindigd, is zij gehouden aan Opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van Opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst wordt gevorderd.

Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden
Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens Opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval blijven de ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.-

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1
Alle rechtsverhoudingen tussen Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
16.2
Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
16.3
In afwijking van het bepaalde in artikel 16.2 is Opdrachtgever te allen tijde bevoegd een geschil met Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. aan een met tuchtrechtspraak belast college of aan een daartoe ingestelde arbitrage- of geschillencommissie voor te leggen.

B. Aanvullende bepalingen voor detacheringopdrachten

De artikelen 17 tot en met 23 zijn van toepassing, indien en voor zover de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden worden verricht door Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. uit hoofde van detacheringopdrachten. De artikelen 1 tot en met 16 zijn daarnaast mede van toepassing, voor zover daarvan in de hierna opgenomen artikelen niet wordt afgeweken.

Artikel 17 Terbeschikkingstelling ruimte door Opdrachtgever
Indien partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk bij Opdrachtgever zal plaatsvinden, is Opdrachtgever verplicht tijdig en kosteloos eigen werkruimte met telecommunicatie- en/of datanetaansluiting aan Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. ter beschikking stellen.

Artikel 18 Indienstneming of werving personeel
Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. niet bevoegd tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen een jaar na de voltooiing daarvan, werknemers van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. in dienst te nemen of daartoe onderhandelingen met die werknemers te voeren.

Artikel 19 Meerwerk bij wijziging van de opdracht
19.1
Indien partijen tussentijds een wijziging (in de uitvoering) van de opdracht overeenkomen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van Opdrachtgever. Indien de wijziging leidt tot een onvoorziene verhoging van de kosten die met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht gemoeid zouden zijn met meer dan tien procent ( 10% ), is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. gehouden Opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.
19.2
Indien naar het oordeel van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. een wijziging in de uitvoering van de opdracht en/of de omvang van de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden nodig is om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te (kunnen) voldoen, is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. bevoegd die wijziging aan te brengen, mits zulks door het redelijk belang van Opdrachtgever gevorderd wordt en de wijziging niet zal leiden tot een verhoging van het aan Opdrachtgever in rekening te -brengen bedrag met meer dan tien procent (10%). Zodra vaststaat dat de hiervoor bedoelde wijziging zal leiden tot een verhoging met meer dan tien procent (10%), is Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. gehouden Opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en met deze in overleg te treden over de (verdere) uitvoering van de opdracht.

Artikel 20 Vertrouwelijkheid
Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 21 Beëindiging overeenkomst
21.1
In afwijking van het bepaalde in artikel 14.1 is ieder van partijen slechts dan bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen, indien redelijkerwijs te verwachten is dat de opdracht, zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door een van partijen in de nakoming van haar verplichtingen, niet (meer) kan of zal worden uitgevoerd zoals door partijen is overeengekomen, waaronder begrepen de situatie waarin de andere partij in surséance van betaling of faillissement verkeert dan wel haar onderneming heeft gestaakt. Partners in Finance Accountants & Adviseurs B.V. is bovendien bevoegd de overeenkomst door opzegging te beëindigen, indien van haar in redelijkheid niet (meer) verlangd kan worden dat zij de opdracht uitvoert zoals door partijen is overeengekomen. Het voorgaande lijdt uitzondering, indien en voor zover partijen anders zijn overeengekomen.
21.2
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met vermelding van de reden op grond waarvan wordt opgezegd.
21.3
Het bepaalde in artikel 21.1 laat onverlet de bevoegdheid van een partij tot ontbinding van de overeenkomst, doch uitsluitend indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende wezenlijke verplichting en zij na verloop van een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog bedoelde verplichting nakomt. Ontbinding dient te geschieden bij aan de wederpartij gericht aangetekend schrijven.

Artikel 22 Wijziging Algemene Voorwaarden
In aanvulling op het bepaalde in artikel 15 is Opdrachtgever, indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden, bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden krachtens het bepaalde in dat artikel van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhouden. Het bepaalde in artikel 21.2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 23 Geschillen
In afwijking van het bepaalde in de artikelen 16.2 en 16.3 worden alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht – waaronder begrepen het resultaat van de krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden – uitsluitend beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.